Formularz informacyjny RODO

Formularz informacyjny RODO:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych:

Grumpy Geeks Patryk Wieczorek,

Aleja Grunwaldzka 411, 5. piętro,

80-309 Gdańsk,

NIP: 8261956227, REGON: 361556060.


Dane kontaktowe

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą

poczty elektronicznej: info@grumpygeeks.eu, poczty tradycyjnej: Aleja Grunwaldzka 411, 5. piętro, 80-309 Gdańsk lub telefonu: 792 412 948


Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celu:

- zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz świadczenia usług - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność

przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży, uslug (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

- ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Ciebie umową / świadczonymi usługami –

podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu

administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1

lit. f) RODO).

Wszystkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.) oraz w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO).


Okres przez który dane będą przechowywane

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług

lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności

obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.


Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in.

dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności lub realizacji dostawy – przy czym

takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami

administratora.


Przekazywanie danych poza EOG

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem

Gospodarczym.


Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich

danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych

osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania przenoszenia danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe

wskazane są wyżej.


Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne,

jednakże bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.


Więcej informacji

Więcej informacji znajdzie w sekcji Polityka Prywatności na naszej stronie www.grumpygeeks.eu

Szybka dostawa!

Koszulki wysyłamy za pośrednictewm kuriera DPD. Dostawa często już na drugi dzień!

Newsletter

Sklep internetowy na oprogramowaniu Sky-Shop.pl SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie